[Infographic] อะไรทำให้คนออกจากเว็บไป

[Infographic] อะไรทำให้คนออกจากเว็บไป

ทาง kissmetrics.com ได้ทำ Infographic อธิบายให้เราดูว่า อะไรทำให้คนออกจากเว็บไป

อะไรทำให้คนออกจากเว็บไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.