Tag: Hans Peter Luhn

  • [Infographic] วิธีตรวจสอบเลขบน Credit Card

    [Infographic] วิธีตรวจสอบเลขบน Credit Card

    ตัวเลขบน Credit Card นั้นไม่ได้เป็นตัวเลขที่สุ่มมามั่ว ๆ นะครับ มันอยู่บนพื้นฐานของ Luhn algorithm (หรือ Modulus 10 algorithm) ซึ่งคิดโดยนักวิทยาศาสตร์ของ IBM ชื่อ Hans Peter Luhn โดย Algorithm นี้ใช้ตรวจสอบตัวเลขบน Credit Card หรือ ตัวเลข IMEI ซึ่ง Infographic นี้จะอธิบายว่า Luhn algorithm ใช้ตรวจสอบตัวเลขบน Credit Card ยังไง