[WordPress] สร้าง Custom Page Template

โดยปรกติแล้ว ในการสร้าง Page ขึ้นมานั้น จะมีการเรียกใช้ File page.php ในการแสดงผลให้ Page ทุก Page แต่ถ้าหากเราต้องการให้สร้าง Page นั้นแสดงผลไม่เหมือน Page อื่น ๆ ละ เราจะต้องทำยังไง