[WordPress] Reference สำหรับใช้งาน WP_Query

ในการ query เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้งานใน WordPress นั้น มีอยู่หลายวิธี 1 ในนั้นก็คือ WP_Query ซึ่งวิธีการใช้งาน WP_Query นั้น ในเว็บของ WordPress เองก็มีอธิบายการใช้งานไว้แล้วครับ

แก้ปัญหาข้อมูลเพี้ยนจากการ query

ถ้าเขียน theme แล้วเกิดต้องเรียก query หลาย ๆ ครั้ง แบบทีอาจจะเกิดการผิดพลาดในการเรียกใช้ข้อมูล

ปัญหานี้ได้ลองถามพี่จ๋ง (@warong) ได้คำตอบมาว่า ให้ใส่