[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages

บางครั้งในแต่ละหน้าของ Post หรือ Page รวมถึงในส่วนของ Widget ของเรานั้น เราก็อยากจะแทรก code PHP โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนแก้ที่ตัวไฟล์ อยากจะใส่ในช่องที่ให้ edit content มากกว่า ลอง Plugin ตัวนี้ครับ

rabbitinblack

January 3, 2012

วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 3 – แก้ไข Post ที่สร้างไปแล้ว

หลังจากที่เรารู้วิธีการสร้าง Post ใหม่ไปแล้ว ก็ต้องมีบ้างที่เราอาจจะสร้างผิด หรือพิมพ์อะไรในบทความผิด หรืออยากจะแก้ไขอะไรใน Post ที่สร้างไปแล้ว

rabbitinblack

September 26, 2011